News

Татварын Үйлчилгээний Төвд ирсэн асуулт, хариултаас танилцуулж байна

Асуулт:Татварын алданги тооцох хувь хэмжээг хэлж өгнө үү?Хариулт: Хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөөгүй болон татварын алба, татварын улсын байцаагчийн буруугаар татвар төлөгчөөс үндэслэлгүй, илүү хураасан татварт тооцох алдангийн хэмжээг Монгол улсын
Огноо: 2016-12-20
5
Асуулт:Татварын алданги тооцох хувь хэмжээг хэлж өгнө үү?Хариулт: Хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөөгүй болон татварын алба, татварын улсын байцаагчийн буруугаар татвар төлөгчөөс үндэслэлгүй, илүү хураасан татварт тооцох алдангийн хэмжээг Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 30 дугаар тогтоолоор хоног тутамд 0.0537 хувь, 2015 оны 25 дугаар тогтоолоор хоног тутамд 0.052 хувь, 2014 оны 38 дугаар тогт

Video & Photo.

Тоон статистик

Татвар төлөгч
2014 он
309,555
НӨҮТ төлөгч
2016 он
32,354
Борлуулалтын орлого
2016
7,213,933,631
Онцгой албан татвар төлөгч 69

Манлай татвар төлөгч

:)